TEKSAS TORBA

UPUTSTVO
 

 
ELNA PARTNERI

 

 

 

 

 

Servis

BEOGRAD:   Bagat - Singer, ul. Bulevar kralja Aleksandra 36, 11000 Beograd, Tel: 011/32-39-825

NOVI SAD:   Bagat, ul. Jevrejska 23, 21000 Novi Sad, Tel: 021/421-452

SUBOTICA: Bagat S, ul. Rudić 4, 24000 Subotica,Tel: 024/556-088

GARANTNI LIST

ZAHVALJUJEMO VAM NA ODANOM POVERENJU U KVALITET I TRADICIJU PROIZVODA ELNA. KAKO BI NA NAJBOLJI NAČIN ISKORISTITILI PUNU 5 GODIŠNJU GARANCIJU MOLIMO   VAS  DA  PROČITATE GARANTNI LIST

 


GARANTNI ROK IZNOSI 5 GODINA  od dana prodaje mašine za bilo kakvu štetu prouzrokovanu zbog neispravnog materijala ili kao rezultat loše izrade, uz normalnu upotrebu koja je u skladu sa uputstvom za upotrebu i rutinskim održavanjem. Ostali zahtevi su isključeni do zakonsko propisane mere. Garancija za sve električne i elektronske komponente iznosi 3 godine. Proizvod nije za profesionalnu upotrebu. Za sve domaćinske mašine korišćene u profesionalne svrhe garancija iznosi 1 godinu. Takvu namenu upotrebe utvr
đuje serviser. Garancija je važeća u trenutku kad se priloži važeći i pravilno overen i  popunjen garantni list i račun (faktura) i pod uslovom da mašina nije mehanički ili na kakav drugi način oštećena. Garantovana isporuka rezervnih delova za proizvod iznosi 7 godina.
  

Garancija prestaje u slučaju da popravke ili bilo koje druge intervencije na mašini uradi neovlašćeno lice. Oštećenja prouzrokovana normalnim korišćenjem potrošnog materijala, kao što su igle, sijalice, zahvatač, ubodne ploče i slično, kao i oštećenja od zloupotrebe, lošeg ili slabog održavanja, nestabilnog električnog napona ili više sile ne spadaju u garanciju.

Naša preporuka je redovno održavanje koje obuhvata  redovan godišnji servis tj. čišćenje i podešavanje mašine kod ovlašćenog servisnog centra bar jednom godišnje nakon kupovine, što dokazuju i pečati i potpisi servisera i datumi pregleda na garantnom listu.

Redovni servisi su namenjeni održavanju dobrog stanja mašine i sprečavanju zloupotrebe, tako da se vek trajanja mašine uveliko proširuje.

LANGOS se obavezuje, da može na zahtev kupca menjati mašinu za novu, ako šteta nastala u toku garantnog perioda, ne može biti eliminisana u roku od 30 dana od prijema mašine u servis.

Garantni rok se produžuje za vreme trajanja popravke.

Ukoliko ovlašćeni servis utvrdi da je doneta mašina besprekorna kupac plaća sve troškove nastale povodom neopravdanih prijava kvara.